นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

  • PDFพิมพ์อีเมล

นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาตามที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ นโยบายที่กำหนดไว้  7 ด้าน  ดังนี้

1)   นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีแนวทางดังนี้

1. ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตรกรรม
2. สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
3. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน
5. พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

2) นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทาง  ดังนี้

1. ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น
3. จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาชน สตรี และประชาชนทั่วไป
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพดี เช่น การส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

3) นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลถ่อนนาลับเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

1. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
2. ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
3. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
4. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม
5. สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

4) นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างการและจิตใจโดยมีแนวทาง  ดังนี้

1.  ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลถ่อนนาลับ มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ  รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
3.  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลถ่อนนาลับ มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย
4.  สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลถ่อนนาลับ ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
5.  ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง  ดังนี้

1. ส่งเสริมการศึกษานำพาสู่ประชาคมอาเชี่ยน
2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
3. ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
4. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
6. ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และพัฒนากีฬาให้เป็นอาชีพ
7. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน
2. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ
4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
6. เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางราชการ

1. มุ่งเน้นการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุข จากการบริหารราชการ
2. มุ่งเน้นการทำงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546


องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทาง  ดังนี้

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้929
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2888
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7694
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว19582
mod_vvisit_counterเดือนนี้44676
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว58979
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด792683

We have: 43 guests online
IP ของคุณ: 34.239.176.54
 , 
วันที่ 19 มิ.ย. 2024

.:: ลิงค์แนะนำ ::.