ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

  • PDFพิมพ์อีเมล

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

1. ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านดุง เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เป็นระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร

2. เนื้อที่

ตำบลถ่อนนาลับ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 43,125 ไร่ หรือประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร

3. สภาพภูมิประเทศ

ภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ป่าโปร่ง ดินมีลักษณะร่วนปนทรายและลูกรังเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนแห้งแล้ง ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ในฤดูฝนมีน้ำท่วมที่นาของราษฎรทุกปี โดยเฉพาะบางพื้นที่ที่ติดกับลำน้ำห้วยหลวงเกิดน้ำท่วมทุกปี ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35% และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5% มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

4. ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ  40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 175.10 มิลลิเมตร

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา

5. อาณาเขต

ที่ตั้งของตำบลถ่อนนาลับ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาหนัง ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

6. เขตการปกครอง

ตำบลถ่อนนาลับ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้านถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 2  บ้านนามั่ง
หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งใหญ่
หมู่ที่ 4  บ้านหนองลาด
หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 6  บ้านโพธิ์ชัย
หมู่ที่ 7  บ้านโพธิ์ท่าเมือง
หมู่ที่ 8  บ้านเทพเทวี

7.  อาชีพ

ประชากรในตำบลถ่อนนาลับ ร้อยละ 99 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 99
-  อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 1

8. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

-  ร้านค้า                      จำนวน 36 แห่ง
-  ปั้มน้ามัน                   จำนวน 7 แห่ง
-  ร้านอาหาร                 จำนวน 1 แห่ง
-  กลุ่มสหกรณ์ จำนวน 1 กลุ่ม
-  กลุ่มออมทรัพย์           จำนวน 12 กลุ่ม
-  กลุ่มนาปรัง จำนวน 2 กลุ่ม
-  กลุ่มรับซื้อสินค้าการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม
-  บริษัทรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้างชุมชน จำนวน 1 แห่ง
-  กลุ่มเกษตรปลูกผัก    จำนวน 1 กลุ่ม
-  กลุ่มกองทุนเมนู      จำนวน 1 กลุ่ม
-  กลุ่มกองทุนปุ๋ย          จำนวน 1 กลุ่ม
-  กลุ่มมุกประดับ          จำนวน 1 กลุ่ม
-  กลุ่มปลูกไผ่เลี้ยง    จำนวน 1 กลุ่ม
-  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จำนวน 8 กลุ่ม
-  กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) จำนวน 1 แห่ง
-  กลุ่มเลี้ยงหมู          จำนวน 2 กลุ่ม
-  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์    จำนวน 1 กลุ่ม
-  กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด  จำนวน 1 กลุ่ม

9.  คมนาคม

การคมนาคมขนส่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนสายหลัก เส้นทาง อด 3023  บ้านนาโฮง-โพธิ์ท่าเมือง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันองค์การมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
-  ถนนลูกรัง  ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร
-  ถนน คสล.  ระยะทาง
12.8  กิโลเมตร
-  ถนนลาดยาง  ระยะทาง
958 เมตร

10.  สภาพทางสังคม

1.  การศึกษา

-    โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนบ้านนามั่ง
- โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
- โรงเรียนบ้านหนองลาด
- โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง

-    โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)   1 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนบ้านหนองลาด (อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  3  แห่ง ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรมงคล
- ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง

-    ศูนย์การศึกษานอกระบบ   1 แห่ง ดังนี้

- กศน.ตำบลถ่อนนาลับ

2.  สถาบันและองค์การทางศาสนา

-  วัด จำนวน   9  แห่ง
-  สำนักสงฆ์ จำนวน   4  แห่ง

3.  สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)  จำนวน  1  แห่ง
-  อัตราการมีส้วมและการใช้ส้วมราดน้ำ  100%

4.  สังคมสงเคราะห์

-  ผู้สูงอายุ     จำนวน  769  คน
-  ผู้พิการ       จำนวน  165  คน
-  ผู้ป่วยโรคเอดส์  จำนวน  12 คน

11.  ข้อมูลอื่นๆ

1.  การโทรคมนาคม

-  โทรศัพท์ส่วนบุคคล  คิดเป็นร้อยละ 99
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน  1  แห่ง
-  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่
-  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์  จำนวน  1  แห่ง

2.  การไฟฟ้า

-  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้    จำนวน   1,626  ครัวเรือน
-  จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ        จำนวน  313 จุด

3. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  หนองน้ำสาธารณะหนองทุ่มบัณฑิต บ้านหนองแวง ม.5 ( แหล่งน้ำผิวดิน)   1  แห่ง
-  หนองน้ำวังหลุม บ้านนามั่ง (แหล่งน้ำผิวดิน)   1  แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   7  แห่ง
-  สระน้ำ   9  แห่ง


.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1071
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2888
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7836
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว19582
mod_vvisit_counterเดือนนี้44818
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว58979
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด792825

We have: 63 guests online
IP ของคุณ: 34.239.176.54
 , 
วันที่ 19 มิ.ย. 2024

.:: ลิงค์แนะนำ ::.