การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  • PDFพิมพ์อีเมล

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) จากการระดมความคิดของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยภาคเกษตร เอกชน ประชาชน และกลุ่มต่างๆ เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาตำบลได้ และนำมาวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สามารถวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ดังนี้

จุดแข็ง(Strengths : S)

1. มีสภาพอาณาเขตพื้นที่กะทัดรัดทำให้การติดต่อการประสานงานสะดวก
2. มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่สะดวก
3. อยู่ในเส้นทางที่ไม่ไกลจากอำเภอบ้านดุง
4. มีหน่วยงาน ส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ เช่น ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ศูนย์การเรียนนอกระบบตามอัธยาศัยไปรษณีย์ประจำตำบล เป็นต้น
5. มีกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
6. มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพ เช่น กองทุนเงินล้าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (อบต.) เงินทุนกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น
7. ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

1. มีปัญหาน้ำท่วม  ภัยแล้ง  และภัยธรรมชาติอื่น ๆ
2. เส้นทางคมนาคมสายหลัก ชำรุด ขาดการปรับปรุงซ่อมแซมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
3. อยู่ในเส้นทางที่ห่างไกลจากจังหวัดอุดรธานี
4. การบริหารจัดการกลุ่มยังไม่มีความเข้มแข็ง
5. ระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านไม่มีประสิทธิภาพทำให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไม่ครอบคลุมทั่วถึง
6. การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง
7. ระบบการผลิตน้ำของประปาหมู่บ้านยังไม่ดีพอ ทำให้ประชาชนไม่มีน้ำที่สะอาด ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
8. มีปัญหาความยากจน  การว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ
9. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเบื้องต้น    
10. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
11. กลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรแบบใหม่(แบบยั่งยืน) ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12. ปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางและที่สาธารณะอื่น ๆ
13. ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ

โอกาส (Opportunities : O)

1. รัฐบาลการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้มีรายได้และงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  
2. รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน และเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า
3. การบริหารการแบบบูรณาการทำให้หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
4. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

อุปสรรค (Threats : T)

1. มีงบประมาณที่จำกัดในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้งบประมาณสูงเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
2. หน่วยงานภาคเอกชนซึ่งไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. สินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตต่อไร่ต่ำ และผลผลิตทางการเกษตรไม่หลากหลาย
4. ภาคเอกชนยังขาดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาคราชการและท้องถิ่น
5. เส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นหลักชำรุด มีสภาพเป็นหลุมบ่อทำให้การเดินทางลำบาก และไม่ปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและร่างกาย
6. กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน

 


 

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้991
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2888
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7756
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว19582
mod_vvisit_counterเดือนนี้44738
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว58979
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด792745

We have: 31 guests online
IP ของคุณ: 34.239.176.54
 , 
วันที่ 19 มิ.ย. 2024

.:: ลิงค์แนะนำ ::.